Hopp til innholdet

HR-assistanse er en tjeneste som tilbys av Lys Bemanning til kunden for å bistå med rekruttering, oppfølging og koordinering av ansatte. Lys Bemanning vil hjelpe kunden med å rekruttere og ansette kvalifiserte kandidater som passer for kundens behov, inkludert søking etter passende kandidater, gjennomføring av intervjuer og referansesjekk. Videre vil Lys Bemanning samle inn og behandle all nødvendig informasjon fra ansatte i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, inkludert håndtering av personopplysninger, kontrakts informasjon og andre relevante dokumenter for å administrere de ansatte på en profesjonell måte.

Lys Bemanning vil også ta ansvar for organisering og booking av flybilletter for de rekrutterte ansatte til arbeidsstedet, samt sørge for nødvendig transport fra bolig til arbeidsplass. Dette sikrer en problemfri og effektiv tilrettelegging for de ansatte, slik at de kan fokusere på arbeidsoppgavene uten bekymringer knyttet til reise og transport.

Videre vil Lys Bemanning bistå Kunden med oppfølging av ansatte, inkludert turnusplanlegging, dialog med ansatte på Kundens vegne og håndtering av eventuelle spørsmål eller utfordringer som de ansatte måtte ha. Ved å ha en dedikert HR-assistanse, sikrer kunden at de ansatte blir ivaretatt, og at arbeidsforholdet blir optimalt for begge parter.

Punkter:

  • Honorar og betaling: Kunden skal betale Lys Bemanning 3500 NOK per uke per ansatt for de HR-assistanse-tjenester som utføres for de rekrutterte ansatte. Engangsgebyret på 5000 NOK per rekruttert ansatt skal betales for hver nyansettelse.
  • Boligtilbud: Kunden har muligheten til å velge mellom to alternativer for boligtilbudet:
  • A. Dersom det ikke blir avtalt noe annet, vil Kunden betale en fast kostnad på 3750 kr per uke per ansatt, og Lys Bemanning vil være ansvarlig for å finne og dekke boligkostnadene.
  • B. Lys Bemanning finner bolig som dekkes 1:1 av Kunden. Kunden vil betale kostnadene for boligen direkte til Lys Bemanning.
  • Fraskrivelse av ansvar: Lys Bemanning fraskriver seg alt ansvar relatert til lønn, reiseutlegg, arbeidsklær, feriepenger, arbeidsgiveravgift, helligdagstillegg, OTP, yrkesskadeforsikring, overtid og eventuelle sykepenger for de rekrutterte ansatte.
  • Klær og verktøy: Lys Bemanning stiller ikke med arbeidsklær eller verktøy for de rekrutterte ansatte. Det er Kundens ansvar å sørge for nødvendige arbeidsklær og verktøy i henhold til stillingens krav og arbeidsmiljø.
  • Sikkerhet og HMS: Lys Bemanning fraskriver seg alt ansvar relatert til HMS, skade og sikkerhet for de rekrutterte ansatte.
  • Lønn, forsikringer og andre nødvendige ting: Lys Bemanning har ingen forpliktelser eller ansvar knyttet til lønn, forsikringer eller andre nødvendige forhold for de rekrutterte ansatte. Dette er Kundens ansvar som arbeidsgiver.
  • Mislighold av Levering: I tilfeller der Lys Bemanning ikke er i stand til å levere de avtalte HR-tjenestene, vil Lys Bemanning ikke være ansvarlig for eventuelle forsinkelser eller mangler i leveringen, med mindre det skyldes grov uaktsomhet eller forsettlig handling fra Lys Bemannings side. Dersom det oppstår hindringer utenfor Lys Bemannings kontroll, som force majeure, naturkatastrofer, streik, lockout, tekniske feil eller andre uforutsette hendelser som gjør det umulig eller urimelig vanskelig for Lys Bemanning å levere tjenestene, skal Lys Bemanning gi kunden varsel om situasjonen og de tiltak som blir iverksatt for å løse problemet. Kunden skal informeres om de mulige konsekvensene av forsinkelsen eller mangelen i leveringen, og Lys Bemanning skal arbeide for å minimere ulempene for kunden så langt det er mulig. Kunden skal også bli holdt oppdatert om den forventede leveringsdatoen for tjenestene. Dersom situasjonen vedvarer i mer enn 14 dager etter at kunden har blitt varslet om misligholdet, har kunden rett til å terminere Kontrakten med umiddelbar virkning. Ved terminering vil kunden kun være ansvarlig for betaling av de HR-tjenestene som allerede er levert av Lys Bemanning før termineringen, med mindre det foreligger alvorlig uaktsomhet eller forsettlig handling fra Lys Bemannings side. Begge parter forplikter seg til å gjøre sitt ytterste for å løse eventuelle tvister eller uenigheter som følge av misligholdet i enighet og gjennom forhandlinger.

Utvelgelse av ansatt: Lys Bemanning vil velge ut kvalifiserte kandidater som passer for stillingene, og disse CV-ene vil bli sendt til bedriften for godkjennelse før ansettelse.

Konfidensialitet: Begge parter skal opprettholde konfidensialitet angående all informasjon som mottas i forbindelse med Kontrakten. Konfidensialitetsplikten gjelder også etter opphør av kontrakten.

Immaterielle rettigheter: Alle immaterielle rettigheter som oppstår som følge av HR-tjenestene utført i henhold til kontrakten, tilhører kunden.

Avslutning: Kontrakten kan avsluttes med 14 dagers skriftlig varsel fra begge Parter. Ved opphør skal Leverandøren overføre all relevant informasjon til Kunden.

I